เผยฤกษ์ดี มีแค่วันเดียว วันขอเงินพระจันทร์ (พร้อมบทสวด)

ห้ามพลาดเด็ดขาด 1 เดือนมีแค่ครั้งเดียววันขอเงินพระจันทร์ซึ่งโบราณเชื่อว่าเป็นวันขอพรจากฟ้าแล้วหากไหว้ขอเงินพระจันทร์ในวันนี้จะส่งผลให้มีโชคลาภเงินทองสมปรารถนา
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันขอเงินพระจันทร์ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน) เวลา 22.32 น.

วิธีขอเงินจันทร์ที่ถูกต้องตามความเชื่อนี้

1 ตอนเช้าทำบุญใส่บาตร

2 เตรียมเงินจำนวนหนึ่งอาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท เก็บใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้หน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระที่บ้านโดยห้ามใช้เงินจำนวนดังกล่าวอย่างเด็ดขาดพร้อมแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ใส่ซองเพื่อพกติดตัว

3 อย่ าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด

4 กราบขอพรจากพ่อแม่

5 สวดคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม

ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

ก าเ มสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

บทสวด ชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

4 จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

“ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แ ก่เจ้ากร รมนายเ วร และสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต”

5 นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญ หรือบริจาคตามที่สะดวก

เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ , ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่ อเรื่องของเงินพระจันทร์ แต่ทั้งนี้ หากคุณไ ม่รู้จักการเก็บเงินออม และขยัน มั นก็จะเป็นแค่เพียงความเชื่ อเท่านั่นนะคะ ทางดีคือทำตามความเชื่ อนี่สิ และ ขยัน อดออม เ ชื่อว่าทุกคนจะมีกิน มีใช้ ถึงขั้นอาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้นะ

Leave a Reply