“เหรียญบาท พญาครุฑ ปี 17” พกติดตัวไว้เป็นมงคล ไม่ต้องปลุกเสก

เวลาไปไหนมาไหน หลายคนอาจจะกังวลว่า มีสิ่งอั น ต ร า ยมาทำร้ า ยหรือเจอเรื่องไม่ดีมากนัก วันนี้เรา มีเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆ สามารถพกพาไปด้วยทุกที่นั่นคือ เหรียญ บาท พญาค รุ ฑ หากเราจะพูดถึงเรื่อง ค รุ ฑ เราก็คงรู้จักกันดีว่า ค รุ ฑ ถึงแม้เป็นสั ต ว์หิมพานต์ แต่ไม่ใช่สั ต ว์สามัญธรรมดา เพราะพญาค รุ ฑเป็นสั ต ว์กึ่งเทพ เรียกว่า เทพเด รั จ ฉ าน ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพาหนะของพระนารายณ์อย่ างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ เป็นองค์นารายณ์ อ ว ต า รจึงมีการใช้ธงรูปค รุ ฑ และมีค รุ ฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดิน สามารถ
พบเห็นรูปค รุ ฑได้จากเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ และนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์ หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดิน องค์พระมห าก ษัต ริย์ และหน้าที่ของตน องค์พญาค รุ ฑก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราค รุ ฑไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุด ตราค รุ ฑล้างอาถ ร รพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตล อ ดและได้รับความเคารพบูชาว่าเป็นของสูง เสมือนหนึ่ง
ตัวแทนแห่งองค์พระประมุข ผู้ใดมีสัญลักษณ์ค รุ ฑ รูปค รุ ฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มาก อาทิ มีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้น ดังนี้แล้วค รุ ฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชาอย่ างหนึ่ง คนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่า ค รุ ฑ นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจ อย่ างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพญาค รุ ฑท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด ภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโต สมเด็จเจ้าแตงโม
พระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังค รุ ฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดี และได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุด เรื่องค รุ ฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมาก แม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับค รุ ฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอานุภาพโดดเด่นหลายประการ ดังจะได้กล่าวต่อไป บรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า เพราะเชื่อว่า พระเครื่องมีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไปหมด ด้วยเหตุนั้น พรานป่าจึงไม่คล้องพระเข้าป่า
พรานสุขเล่าว่า จะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสูบขี้โย ใบตองอ่อนต ากแห้ง เปลือกมะขามไว้บดผสมย าสูบและมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองย าสูบของแก นั่นคือเหรียญบาทพญาค รุ ฑ ลักษณะต ามภาพประกอบเรื่อง เป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าเป็นประจำแล้วลุงสุขใช้เป็นเครื่องรางยังไงครับการเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้น พรานลุงสุขบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ ต ามคำเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้
จากปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้ เล่าขานสืบต่อกันมาว่า หากจะนอนในป่า ไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอกตราค รุ ฑโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอ ยค รุ ฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอกเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม เช่นเดียวกับพรานสุข ในค่ำคืนแห่งการเผชิญกับผีป่านางไม้ พรานสุขเอง ได้ขูดเปลือกโคนไม้ใหญ่ ขูดให้เรียบแล้วตอกตราค รุ ฑประทับติดไว้ เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับต ามคำพรานและคนตัดไม้บอก และก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏ
จากเผชิญกับ ผีป่านางไม้ เหรียญบาทพญาค รุ ฑ จึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า พรานไพร คนตัดไม้ พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับแค่เหรียญบาทตราค รุ ฑเท่านั้น ไม่ต้องผ่าน พิ ธีก ร รมการปลุกเสกแต่อย่ างใด อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เฒ่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราค รุ ฑ ตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับ
หมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข หมอผีก็จะตอกเหรียญตราค รุ ฑให้จมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออกมารบกวนใคร และยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหรียญบาทตราพญาค รุ ฑ ในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับจากแนวป่าดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันอยู่อีกมาก แล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใด จะได้พบได้เจอ เหรียญบาทตราพญาค รุ ฑจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนัก พญาค รุ ฑเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจและความ
เป็นมงคลค รุ ฑนั้นเป็นเครื่องหมายของทางราชการอยู่แล้ว เอกสารทางราชการฉบับใด ๆ ก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพญาค รุ ฑประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องสำคัญเป็นตราแผ่นดิน เป็นตราของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พญาค รุ ฑ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป คุณไสย์อั น ต ร า ยใด ๆ ก็ไม่สามารถทำอั น ต ร า ยได้เพราะเครื่องหมายของพญาค รุ ฑนี่สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำ ไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูง
ของศักดิ์สิทธิ์ หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพญาค รุ ฑที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่ใคร่เชื่อถือกันเท่าใดนัก เรื่องพญาค รุ ฑจึงดูล้าสมัยไปเสีย ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยน เอาตราพญาค รุ ฑไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้น ๆ ก็จะหายไปในทันที สิทธิอำนาจพญาค รุ ฑสั ต ว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่ าให้ต า ยได้มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังก ล่ าว จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่าง ๆ
ขึ้น อำนาจพญาค รุ ฑสามารถจำแนกได้ถึง 8 ประการ โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ ได้ดั ง นี้คือ 1 เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2 ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ 3 เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4 นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 5 เป็นเมตต ามหานิยม 6 ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภั ยเป็นคงกระพัน 7 สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไ ส ย์ทั้งปวง ภูติ wี ปิ ศ าจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้

8 สั ต ว์ร้ า ย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ ย วเขี้ยวขอ อ ส ร พิ ษไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญา ค รุ ฑ เป็นที่สุดอำนาจพญาค รุ ฑยังมีมากกว่านี้อีกมาก แล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ ในตำราทางไสยเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยันต์ค รุ ฑให้ผลดีใน ทางคงกระพันชาตรี มีนะพญาค รุ ฑใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตรีกันเขี้ยวงาอสรพิ ษได้ ทั้งนะพญาค รุ ฑนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวคนผู้ใดแล้วยังสามารถทรหด อ ด ท น เดินไกลไม่เหนื่อ ย เป็นวิชาตัวเบาชั้นยอด และเป็นเมตต ามหานิยมชั้น
สูงอีกด้วย ยังมีคาถาพญาค รุ ฑซึ่งเมื่อกล่าวพระค าถ านี้งูพิ ษรวมไปจนถึง ต ะ ข าบ แ ม ง ป่ อ งและสั ต ว์ร้ ายต่าง ๆ ทั้งหลายจะหลบหนีไปสิ้นโดย พ ร ะค าถ าพญาค รุ ฑท่านว่าดังนี้ ก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัสการพระรัตนตรัย เ สี ยก่อนด้วยนะโม 3 จบและท่อง พ ร ะคาถานี้ก่อน อ อ ก เดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงพญาค รุ ฑจะปลอดภั ยทุก ป ร ะ ก า ร

Leave a Reply