กราบสาธุ กินเจใช่ไม่การทำบุญการกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่การทำบาปคำสอนสุดลึ กซึ้ง

อธิบายคือเราไม่กินข้าวขาหมูแล้วคิดจิตนาการว่าหมูจะไม่ถูกຄาเปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วคิดจิตนาการว่าเราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถาบุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้นไม่มีไม่เกิดเพราะเรานึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำไม่ได้กระทำจริงถ้าอยากได้บุญเราต้องช่วยชีวิตสัตว์มี ๒ ข้อ คือ

 

Loading...

๑.ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิ ต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกานำมาปล่อย

๒.เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมันอย่างนี้เป็นบุญแต่การกินเจบุญไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริงช่วยชีวิตสัตว์เป็นเพียงแต่คิดไปเองพระเทวทัตเคยมาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าปฎิเสธพร้อมให้เหตุผลว่า

๑. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น

๒. พระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย

๓. อนุญาติในการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็น

๔. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาຢอย่าสนใจมากไม่รู้ไม่ใช่เนื้อที่ຄาโดยเฉพาะให้ตน

 

การรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นบุญหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำอะไรเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้นต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยบุ ญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่างคือ

๑. ทานมัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

๒. สีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

๓. ภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

๔. อปจายนมัยบุญสำเร็จด้วยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

๕. เวยยาวัจจมัยบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ

๖. ปัตติทานมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ

๗. ปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ

๘. ธัมมัสสวนมัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม

๙. ธัมมเทสนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม

๑๐.ทิฏฐุชุกัมม์การทำความคิดเห็นของตนให้ตรง

เมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ วิธีแล้วไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติคือรับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลยจึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาลองคิดดูว่าถ้าการกินพืชเช่นผักหญ้าได้บุญแล้วสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเช่นวัวควายแพะแกะก็ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์เพราะสัตว์พวกนี้กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลย

 

การกินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปนั้นต้องพิจารณาว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตาຢแล้วเป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่ศีลข้อปาณาติบาตคืองดเว้ นจากการຄาสัตว์ นั้นจะผิดศีลก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์ ๕ คือ

๑. ปาโณสัตว์มีชีวิต

๒. ปาณสญฺญิตารู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตฺตํจิตคิดจะຄา

๔. อุปกฺกโมพยายามที่จะຄา

เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง ๕ ข้อ จึงถือว่าเป็นการຄาสัตว์ผิดศีลข้อที่ ๑ เป็นบาปแต่ถ้าไม่ได้ลงมือຄาเองและไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นຄาก็ไม่เป็นบาปตัวอย่างเราไปจ่ายตลาดซื้อกุ้งแห้งปลาดุกย่างปลาทูเนื้อหมูฯลฯเราได้มีส่วนร่วมในการຄาสัตว์เหล่านั้นหรือไม่สัตว์เหล่านั้นย่อมตาຢก่อนที่เราจะไปซื้อมาเป็นอาหารถึงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อสัตว์เหล่านั้นก็ตาຢอยู่แล้วเราไม่ได้มีส่วนทำให้ตาຢ

 

มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า“นตฺถิปาปํอกุพฺพโต”คือ“บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ”การกินผักก็อาจจะต้องຄาสัตว์ทางอ้อมไปด้วยเช่นกันเพราะต้องไถดินใส่ปุ๋ยใช้ยากำจัดแม ลงอาจทำให้แมลงต่างๆไส้เดือนตาຢได้ถ้าแบบนี้บาปก็คงไม่ต้องทำสัมมาอาชีพกันเลยหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าไอ้วัวควายกินหญ้าอยู่ตั้งนานไม่เห็นเป็นพระอรหันต์ซักตัว

ขอบคุณข้อมูล : samunpaisecrete และ TNews

Leave a Reply