อนุโมทนาบุญใหญ่ สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

สวัสดีครับเดินตามพ่อมีเรื่องราวการทำบุญใหญ่มานำให้ได้ร่วมอนุโมสาธุร่วมกันโดยสืบเนื่องจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Loading...

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

ดวงตา ที่ในภาษาบาลีว่า จักขุ หรือในภาษาสันสกฤตว่า จักษุ นั้น ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายสองประการ กล่าวคือ

1 มังสจักษุ หมายถึง นัยน์ตาเนื้อที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ ได้ เช่น นัยน์ตาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

2 ปัญญาจักษุ หมายถึง ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆด้วยปัญญา เป็นการรู้ได้ทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนัยน์ตา

ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันสนับสนุนให้โรงพยาบาลจักษุ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการบำบัดโรคภัยของมหาชนทั้งปวงนับเป็นบุญอันเลิศด้วยเหตุที่การรักษาและพัฒนาจักษุที่ท่านช่วยกันอยู่นี้

แม้จะเป็นส่วนของ มังสจักษุ ก็จริง แต่การมีมังสจักษุที่แจ่มใส ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งช่วยให้บุคคล สามารถศึกษาธรรมะได้โดยสะดวกได้สามารถสอดส่องแลเห็นสภาพความเป็นไปในโลกจนนำไปสู่ความมีปัญญาจักษุได้ในที่สุด

ท่านทั้งหลายจึงนับเป็นผู้เสียสละไม่ว่าจะด้วยกำลังกายกำลังใจ กำลังปัญญาหรือกำลังทรัพย์ในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

ความเสียสละตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนี้เองคือหนึ่งในวิธีการขัดเกลากิเลส นับเป็นบุญเป็นกุศล และจักสั่งสมเป็นอุปนิสัยปัจจัยสนับสนุนให้ท่านได้เป็นผู้มีปัญญาจักษุได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เดินตามพ่อ ขอร่วมอนุโมทนาและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply