อานิสงส์ผลบุญยิ่งใหญ่ที่ได้จากการบวชพระบวชชีพราหมณ์

อานิสงส์ผลบุญยิ่งใหญ่ที่ได้จากการบวชพระบวชชีพราหมณ์

การบวชเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนาต่างๆกลายเป็นนักบวชของศาส นาที่ตนนับถือนั้นการบวชมักประกอบไปด้วยพิ ธีกssมและแบบพิธีต่างๆซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแตกต่างกันไปต ามศาสนาและชื่อเรียกขานผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่าผู้เตรียมบวชในพระพุทธศาสนาเรียกการบวชว่าการอุปสมบทแต่เดิมนั้นการบวชเรียกว่าบรรพชาปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเณรในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพระภิกษุการบวชโดยนัยแล้วคือการละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมสู่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ตามครรลองแห่งมรรคเพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวกเป็นทางอันปลอดโปร่งแก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นปราศจากมิลทินหมดจดจากความเศร้าหมองและเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

Loading...

ในสมัยพุทธกาลการบวชมี 8 อย่างได้แก่
เอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นการบวชที่พระโคตมพุ ทธเจ้าประทานแก่พ ระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เองด้วยการตรัสว่าเอหิภิกขุ
แปลว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วย วิธีนี้ติสรณคมนูปสัมปทาเป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่าขอพ ระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้ปัจจุบัน วิธีนี้ใช้ในการบรรพชาสามเณรญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาเป็นการบวชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบวช เมื่อประกาศครบสี่ครั้งไม่มีพระรูปใดคัดค้านถือว่าผู้ขอบวชได้รับการยอมรับให้เป็นพระภิกษุครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทาเป็นการบวชโดยที่พระพุทธเจ้าประทานครุธรรม 8 ประการแก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ 500 คนเมื่อพวกนางยอมรับครุธรรมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณอัฏฐวาจิกาอุปสัมปทาเป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่งและจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้งเมื่อผ่านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณีโอวาทปฏิคคหณูปสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระมหากัสสปะเมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุปัญหาพยากรณูปสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงตoบปัญหาของสามเณรโสปากทูเตนอุปสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปบวชหญิงโสเภณีชื่ออัฑฒกาสีการบวชพระบวชชีพราหมณ์ถือเป็นการบวชชั่ วคราวเพื่อสร้างบุญหรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดั งต่อไปนี้หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองได้ลาภยศสรรเสริญตามปรารถนาเจ้ากรนรมนายเวรจะอโหสิกรรมห นี้กรรมในอดีตจะคลี่คลายสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาแจ่มใสปัญหาชีวิตคลี่คลายเป็นปัจจัยสู่พsะนิพพานในภพต่อๆไปสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์คุ้มครองโพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบาจิตใจสงบปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตเป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดาทำมาค้าขึ้นไม่อับจนการเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมืนโรคภัยของตนเองของพ่อแม่และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหายตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิตที่บังคับใดๆ ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่การให้คนได้บวชก็จะได้อานิสงส์wลบุญเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรนรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉานภพเปรตภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารรมีซึ่งเป็นnรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ

Leave a Reply